Školní vzdělávací program

5. MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBŘÍŠ

Jeřábová 613, 263 01 Dobříš

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠKOLA HROU

Motto: 
Pověz mi, zapomenu    
Ukaž mi, zapamatuji si
Zapoj mě do hry, porozumím.

( staré čínské přísloví )

Vypracoval pedagogiogický kolektiv školy

Obsah:

 1. Identifikační údaje o škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
 6. Evaluační systém
1. Identifikační údaje o mateřské škole

Škola: 5. mateřská škola Dobříš, Jeřábová 613, 263 01 Dobříš

Zřizovatel: Město Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

Telefon: 318522121

Email: skolka.dobris@volny.cz

Webové stránky: msvetrnikdobris.webnode.cz

Statutární zástupce: ředitelka školy – Jitka Šedivá

Zástupce ředitelky: Hana Kordulová

Kapacita školy: 110 dětí

Platnost dokumentu: 1.9. 2017

 1. Obecná charakteristika školy

Kdo jsme ?

Mateřská škola je městská škola s právní subjektivitou od roku 1995. Je na okraji města

ve čtvrti Větrník. Škola se skládá ze dvou pavilónových budov a prostorné zahrady.V prvním pavilonu je umístěna stravovna, sklady potravin, kanceláře a kabinety. Tento pavilon

je podsklepen. Druhý pavilón je dvoupodlažní, zde jsou čtyři třídy s kuchyňkami, příslušenstvím a sociálním zařízením. Škola byla postavena v roce 1979 jako závodní mateřská škola Rukavičkářských závodů Dobříš. V roce 1991 ji RZ Dobříš převedly

městu Dobříš.

Škola je příspěvkovou organizací se 100% příspěvkem od obce na provoz.

Co chceme a co nabízíme?

Základní vizí naší školy je vytvářet dětem takové podmínky, které budou každodenně uspokojovat a respektovat jejich přirozené potřeby, předávat jim základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, neponechat děti v pasivní roli, rozvíjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a pomáhat jim utvářet nové vztahy. Vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti. Jako hlavní náplň dne upřednostňovat tvořivou hru a individuální přístup. Tím vším položit základy celoživotního vzdělávání.

Vytvářet takové podmínky, které povedou ke spokojenosti dětí, jejich rodičů a zaměstnanců školy. Všechny činnosti týkající se dětí musí brát v úvahu přednostně jejich zájmy a potřeby, každé dítě má právo být jiné.

Chceme být školou, do které se budou děti rády vracet a ze které se jim nebude chtít odcházet.

 1. Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky

V přízemí prvního pavilonu jsou dvě třídy, třídy jsou přizpůsobeny dětem mladšího předškolního věku.V prvním patře jsou také dvě třídy. Všechny třídy mohou děti využívat celé jako hernu, nejsou zde ložnice. Pokud některé z dětí má potřebu spánku, jsou mu vždy vytvořeny podmínky pro odpočinek. Do tříd v 1. patře jsou zařazovány převážně děti staršího předškolního věku. Všechny třídy jsou dostatečně prostorné, prosluněné, okna

jsou chráněna zástíněním. U každé třídy je sociální zařízení , šatny, kabinety a kuchyňka

na přípravu výdeje stravy. Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem pro děti a policemi tak, aby děti viděly na hračky, mohly si je samostatně brát a ukládat. Vybavení tříd hračkami,

pomůckami, metodickým materiálem a odbornou literaturou je průběžně doplňováno. Velikost a rozvržení tříd umožňuje dětem dostatečný prostor pro hru a pohyb. Členění tříd a variabilita zařízení je taková, aby si děti měly možnost vytvářet soukromí. Celkové prostředí tříd je podnětné a bezpečné, podporuje samostatnost, zodpovědnost a dodržování pravidel. Ve 2.,3., a 4. třídě je vytvořeno dřevěné patro, kde mají děti vytvořeno soukromí pro hru s legem.

Školní zahrada je rozlehlá, dostatečně vybavená dětskými herními prvky, hračkami, nářadím a náčiním, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách Zahrada je částečně zastíněná stromy a altánem, k vybavení patří také slunečníky. Na zahradě jsou dvě pískoviště, prostor pro jízdu na koloběžkách, hřiště pro míčové hry, v altánu mají děti prostor pro hru, malování, modelování a čtení. Rozvržení všeho zařízení umožňuje dětem využívat prostor celé zahrady.

Součástí mateřské školy je stravovna umístěna v hospodářském pavilonu. Oba pavilony jsou spojeny proskleným koridorem.

Školní kuchyň je prostorná a průběžně vybavována moderním zařízením. Veškeré nádobí

a zařízení je zdravotně nezávadné. Prostory kuchyně jsou vybaveny dle vyhlášky

č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004/příloha č. 2 platná od 1.1.2006, o hygieně potravin, ve znění pozdějších zákonů.

Životospráva

Strava je pestrá a plnohodnotná. Nepoužíváme polotovary. Jídelníčky jsou sestavovány podle zásad zdravé výživy. Často je zařazováno ovoce a zelenina, zejména v syrovém stavu, dostatek mléčných výrobků, libové maso, ryby, drůbež. Tím vším a dalšími potravinami zajišťujeme dětem přiměřený příjem základních živin. Je sledováno plnění tzv. spotřebního koše. Ke správným návykům stravování napomáháme lákavou úpravou jídel, dostatkem času na stolování, nejedlíkům dáváme menší množství / po domluvě s rodiči /, kdo má chuť, může si přidat. Ve škole je dodržován pitný režim, děti mají možnost pít kdykoli v průběhu celého dne. Děti vedeme k sebeobsluze a samostatnosti. Také místo u stolků nemají stabilně přidělené, mohou si vybrat, kde chtějí sedět.

Denní program respektuje biorytmus dětí a zachovává pravidelnost. Není časově omezen pouze dodržuje odstupy mezi jídly / maximálně 3 hod /

Pobyt venku a otužování – při pěkném počasí pobývají děti venku dopoledne i odpoledne. K pobytu venku využíváme školní zahradu nebo krásné okolí školy. Na vycházkách dostávají děti volnost, v útvarech chodí jen v nejnutnějších případech. Dopoledne jsou děti venku nejméně hodinu a půl, pobyt venku je vždy přizpůsoben povětrnostním podmínkám. V letních měsících se pobyt prodlužuje. Jsme si vědomi, že pobyt dětí na čerstvém vzduchu přispívá k velké pohodě dětí. Pro zdravý vývoj je vůbec důležitý jakýkoliv pohyb. Umožňujeme dětem dostatek pohybu i ve třídách, se zřetelem na jejich bezpečnost.

Děti mají možnost pravidelného saunování ve školní sauně. Pro saunování je zpracována metodika saunování předškolních dětí.

Odpočinek a relaxace je jedna ze základních podmínek pro optimální rozvoj dětí. Dětská psychika se snadno unaví, děti nevydrží dlouho soustředěné, proto zařazujeme krátké relaxační chvilky. Při odpoledním odpočinku spát děti nenutíme, nespavci pouze odpočívají a tráví po obědě. Postupně jsou dětem nabízeny takové činnosti, kterými neruší ostatní děti. Zvyšování odolnosti proti nemocem podporujeme častým větráním a výměnou vzduchu. Intimitu prostředí v MŠ zajišťujeme mobilitou dětským zařízením a vhodnými doplňky.

Psychosociální podmínky

LÁSKA – náležet někomu SVOBODA – mít volbu

VÝZNAM – být důležitý ZÁBAVA – prožívat radost

Pro každého člověka, zvláště pro děti je důležité, aby se cítily v co největší pohodě.

Všichni zaměstnanci naší školy se chovají tak, aby dětem pohodu vytvářeli svou vstřícností, vzájemnou důvěrou, zdvořilostí a vzájemnou pomocí a podporou.

Respektujeme jejich lidské potřeby a právo být jiné.

Adaptace – Při nástupu nového dítěte se mohou zapojit i rodiče tím, že s dětmi zůstávají v MŠ. Děti si mají možnost nosit do školky své hračky, hrát si s nimi a odpočívat.

Mateřská škola intenzivně zohledňuje individuální zvláštnosti dětí a využívá plné možnosti přímého nazírání a získávání vědomostí a dovedností formou aktivního zapojení do činností s pomocí vhodné a účelové motivace. Je využíváno všeobecně hesla: „Jsme kamarádi a máme se rádi.“

Třídní vzdělávací plány odpovídají mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Důraz je kladen na samostatnou činnost a jejich samostatné rozhodování. Snažíme se děti povzbuzovat pochvalou tak, aby se zvyšovala jejich chuť k sebezlepšování.

Organizace a provoz školy

Provozní doba MŠ je od 6.30. do 16.30 hod

V 8.00 hod se zapisuje docházka pro stravovnu. Rodiče mohou přivádět děti do školky během celého dopoledne po dohodě s p.učitelkami na třídách. Děti jsou předávány rodičům

na základě uvedených údajů v Evidenčním listu. Pokud si dítě vyzvedává neplnoletá osoba, musí rodiče vyplnit prohlášení o vyzvedávání dítěte.

Pokud chtějí rodiče informace o dětech, mohou využít dobu při předávání dětí, případně

se domluvit na jinou dobu. Vedoucí školní jídelny mohou rodiče kontaktovat telefonicky z důvodu zkráceného pracovního úvazku.

Děti jsou přijímány od daného školního roku podle stanovených kritérií. Docházka dítěte do MŠ je ukončena odhlášením dítěte zákonným zástupcem, odchodem do ZŠ nebo podle § 35 školského zákona. Děti, které mají odloženou školní docházku do ZŠ , zůstávají na základě Rozhodnutí o odkladu školní docházky dále v mateřské škole.

Bezpečnostní podmínky školy

V hlavní budově školy jsou v každém patře dvě třídy. Veškeré vybavení školy je z hlediska bezpečnosti nezávadné. O bezpečnost dětí dbají všichni zaměstnanci školy. Revize a prohlídky jsou prováděny pravidelně. Pedagogické pracovnice zodpovídají za bezpečnost dětí od předání rodičem nebo jím pověřeným zástupcem po celou dobu pobytu v MŠ. Všichni zaměstnanci odpovídají za odstranění nebo okamžité nahlášení závad, které by ohrozily bezpečnost a plynulý chod školy. Dbají uzamykání budovy v určeném čase. Děti jsou ve škole chráněny před jakýmikoliv projevy násilí, diskriminace a šikany. Za to plně odpovídají všechny pracovnice školy. V případě podezření špatného zacházení s dětmi ze strany rodičů,

je povinnost neprodleně informovat vedení školy, policii nebo sociální péči.

Denní program / vždy přizpůsoben potřebám dětí /

6.30 – 9.45 hod

scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby

individuální péče

ranní kruh

tělovýchovná chvilka

hygiena

dopolední svačina

9.45 – 11.45 hod

pobyt venku / přizpůsoben povětrnostním podmínkám /

hygiena

oběd

odpočinek, pro děti které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

14.00 – 16.30 hod

odpolední svačina

hry a činnosti do odchodu domů / na zahradě nebo ve třídě /

Režim dne je závazný pouze pro čas stanovený pro jídlo a pobyt venku. Ostatní činnosti učitelka přizpůsobuje zájmu dětí, věkovým a fyzickým zvláštnostem dětí a konkrétním podmínkám ve třídě.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. V edukační práci je zastoupeno pět vzdělávacích oblastí nahrazujících dřívější výchovné složky. Denní řád odpovídá pružnosti s ohledem na individuální potřeby dětí, je dle třídních plánů variabilní, vždy přihlíží k věkovým zvláštnostem dětí. Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou kompenzovány aktivitami neřízenými s velkým důrazem na bezpečnost.

Dětem je umožňováno najít potřebné zázemí i v případě potřeby soukromí, pokud to děti potřebují mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak je zajištěno soukromí při osobní hygieně.

Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků, jsou vymezeny v pracovních náplních.

Zaměstnanci jsou zapojováni do řízení mateřské školy, je jim ponechán dostatečný prostor

a je respektován jejich názor. Školní vzdělávací program se zpracovává ve spolupráci s ostatními pedagogy a je průběžně doplňován.

Služby pedagogů jsou zajišťovány tak, aby docházelo k optimální pedagogické péči a byl umožněn dětem prostor pro individuální potřeby.

V případě řešení situací se schází celý kolektiv zaměstnanců, včetně vedení školy a konzultuje vzniklý problém.

Personální podmínky školy

Pedagogické pracovnice:

ředitelka školy,vzdělání SPgŠ

zástupkyně školy, vzdělání SPgŠ

učitelka, vzdělání SPpgŠ

učitelka, vzdělání SPgŠ,

učitelka, vzdělání SPgŠ

učitelka, vzdělání SPgŠ

učitelka, vzdělání SPgŠ

učitelka , vzdělání SPgŠ

Provozní zaměstnanci:

3 provozní zaměstnanci / uklizečky /

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí stravovny

vedoucí kuchařka

pomocná kuchařka

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek je každý den 3 hodiny.

Vzdělávání pracovnic

Vzdělávání koresponduje se zájmem každé učitelky a s potřebami školy. Ke zkvalitňování činnosti mateřské školy nabízí ředitelka školy alternativy, doporučuje vhodná témata a vytváří organizační podmínky pro účast učitelek na seminářích. Učitelky získané poznatky předávají v nejkratším termínu po semináři.

Pracovnice školní jídelny využívají nabídky seminářů a školení nových receptur

a hygienických norem.

Spolupráce s rodiči

Rodiče vždy dostatečně informujeme o pořádaných akcích a možnostech podílet se na dění v mateřské škole. Nikdy neopomíjíme jejich vlasntí volbu, když chtějí spolupracovat. Nikdo z nás jim nedává najevo nelibost a opovržení pokud nechtějí spolupracovat. Je to prostě jejich rozhodnutí, které akceptujeme. Rodiče mají možnost využít zapůjčení / zdarma /odborných knih o výchově a vzdělávání dětí. Knihovna se neustále doplňuje novými tituly. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

Soukromí rodiny je chráněno a není zasahováno do jejího života.

Spolupráce s partnery

Spolupráce se zřizovatelem při tvorbě rozpočtu a ostatní organizaci

Logopedická poradna – Středisko zdraví Dobříš

Základní školy

Plavecká škola Příbram

Pedagogicko psychologická poradna Příbram

Další spolky a subjekty ve městě

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory / PLPP /. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení / ŠPZ /.

Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání budou pro vzdělávání všech dětí společné. K vzdělávání dětí se speciálními potřebami budeme přistupovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Naší snahou je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Plán pedagogické podpory sestaví učitelka a bude mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobu kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitelka zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. Ke konzultaci může učitelka využít odborníky PPP, SPC, logopeda apod.

Jako podporu pro děti s prvním stupněm podpůrných opatření nabídneme dětem grafomotorickou péči učitelek.

IVP zpracovává škola na základě doporučení SPC a se souhlasem zákonných zástupců dítěte.

K sestavení PLPP a IVP budou pověřeny třídní učitelky. Společně si také stanoví termín vyhodnocování PLPP a IVP.

Ve třídách s dětmi s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nabídneme podporu asistenta pedagoga. Třídní učitelka s asistentem a se zákonnými zástupci vybvybere vhodné podpůrné pomůcky, případně zajistí návrh na nákup nových pomůcek.

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám. Učitelka tyto podmínky zajistí v souladu s právními předpisy a s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dítěte.

Naším cílem je připravovat všechny děti na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající realitou. Zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině, na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení .

Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj potenciálu dětí, včetně různých druhů nadání a aby se ve školce tato nadání mohla projevit, uplatnit a dále rozvíjet.

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme zákonným zástupcům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud bude identifikováno mimořádné nadání dítěte a bude doporučeno zpracování individuálního vzdělávacího plánu, budeme při jeho vypracování, realizaci a vyhodnocování úzce spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte i se ŠPZ.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se v mateřské škole budou vzdělávat děti mladší tří let, je nutné zajistit podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než starší děti. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

Pokud se v mateřské škole budou vzdělávat děti ve věku od dvou do tří let musí škola pro tyto děti zajistit podmínky dle RVP a péče o tyto děti musí být provozně a organizačně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1.1.2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné předškolní vzdělávání.

Děti s odkladem školní docházky mohou plnit povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě ZŠ.

Povinné předškolní vzdělávání jako možná alternativa lze plnit individuálním vzděláváním.

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat, musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí toto písemně oznámit ředitelce školy, ve které se dítě vzdělává a vyčkat na vyjádření vedením školy.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte, období , po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy

/ schopnosti a dovednosti / v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností je doporučeno zákonným zástupcům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola má ve svém školním řádu stanoven termín a způsob ověřování. Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem ve stanovený termín k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech. Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 1. Organizace vzdělávání

Z hlediska organizačního chodu je třeba umožnit dětem zejména individuálně přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy, která postupuje podle právních předpisů.

Mateřská škola je čtyřtřídní, počet dětí ve dvou třídách je maximálně 27 dětí a na dvou třídách 28 dětí. Počet dětí na jednotlivých třídách se upravuje vždy na nový školní rok, Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd dle věku, jsou také zohledňovány požadavky rodičů. Všechny třídy pracují podle ŠVP PV, každá třída má vypracován svůj třídní program s ohledem k věkovým potřebám dětí.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu v tom roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, místního tisku a městského rozhlasu / vždy 2 měsíce předem /. Pokud má škola volnou kapacitu, potom jsou děti přijímány i v průběhu školního roku. Do mateřské školy jsou přijímíny děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Dítě do MŠ přijímá na základě písemné žádosti zákonných zástupců ředitelka školy.Přijímání dětí je uskutečňováno dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které každý rok vydává ředitelka školy. Kritéria jsou zveřejněna stejným způsobem, jako termín zápisu. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení. Rozhodnutí podléhá zákonu č. 561/2004 Sb., školský zákon a je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

Mateřská škola může přijmout poze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkováním porobit pro trvalou kontraindikaci.

Přijímání dětí je uskutečňováno dle kritérií pro přijímání dětí, které každý rok vydává ředitelka školy.

Pokud nelze dítě v posledním roce při zahájení povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí zřizovatel MŠ, v němž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení do jiné MŠ.

MŠ umožňuje i zařazení zdravotně postiženého dítě.

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

Smyslem programu je podporovat tělesné a duševní zdraví, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, tvořivost a komunikativnost dětí tak, aby v době, kdy opouštějí mateřskou školu dosáhly úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jejich osobním schopnostem a možnostem.

Metody a formy vzdělávání, kterými se snažíme dosahovat stanovených cílů:

metoda příkladu – vysvětlení a poučení, navykání si na hodnocení

metoda stimulační – pochvala, odměna

metoda inhibiční – upozorňovat na chybné výsledky nebo záporné projevy

metody prožitkového a kooperačního učení hrou – tvůrčí spolupráce, učení nápodobou

Respektovat individuální potřeby a možnosti dětí.

Zajistit dětem co možná největší kontakt s přírodou.

Podporovat dětskou kresbu jako přirozený a nepostradatelný projev ve vývoji dítěte.

Pravidelně zařazovat aktivity podporující rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti jako základ pro další učení.

Cíle, které si stanovujeme ve školním vzdělávacím programu

Hlavním cílem našeho programu je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování potřeb a zájmů. Snažíme se probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat , co už umí a dokáží. Vytváříme takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností. Velký důraz klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také stejné šance pro všechny.

Cílem dítěte je bavit se, hrát si, dobře se cítit, užít si.

Pedagog je tou klíčovou osobou, která rozhodne, propojí-li se tento cíl s cíly výchovnými.

Oblasti vzdělávání jsou konkretizované v tématických blocích. Tématické bloky mohou učitelky dále podle situace a úrovně jednotlivých tříd upravovat a rozvíjet, případně doplňovat pro práci s danou skupinou.

Nezbytnou podmínkou, aby byl náš program funkční je podpora a tvořivost všech zaměstnanců školy, zejména pedagogů.

Prostředky ŠVP

volná hra

řízené činnosti

společenské činnosti

individuální přístup

osobnost učitelky

pobyt venku

čas pro potřeby, zážitky, prožitky

komunikace s rodiči

Vzdělávací oblasti dle RVP PV

Dítě a jeho tělo / oblast biologická /

,,Cvičíme pro zdraví i pro radost – známe své tělo,,

Dítě a jeho psychika / oblast psychologická /

,, Co se skrývá v knížkách – jazyk, moudrost, vědění,,

Dítě a ten druhý / oblast interpersonální /

,,Jsme jako jedna rodina,,

Dítě a společnost / oblast sociálně- kulturní /

,, Umění, krása, tvoření – my malí umělci

Dítě a svět / oblast environmentální /

,,Poznáváme – svět je jako mozaika,,

Oblasti vzdělávání jsou činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně

fungující celek.

Vzdělávací obsah šesti integrovaných bloků

 1. Loučíme se s létem – začínáme

vzdělávací cíle:

 • navodit radostnou atmosféru ve třídě
 • těšit se na společný pobyt dětí ve třídě v mateřské škole, na společné zážitky
 • utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem
 • posilovat prosociální chování v dětské herní skupině, poznávat kamarády
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody
 • vytvářet si životní postoje a návyky prospívající zdraví
 • osvojovat si poznatky o svém těle
 • získávat povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí
 • objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka
 • rozvíjet všechny smysly
 • uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům

očekávané výstupy:

 • orientovat se v prostředí MŠ
 • najít si nové kamarády
 • komunikovat s druhým dítětem, komunikaci vyhledávat
 • poznat jména kamarádů
 • v zásadě dodržovat smluvená pravidla
 • zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby
 • rozhodovat o svých činnostech
 • odloučit se na určitou dobu od svých blízkých

vzdělávací činnosti:

 • spoluvytváření pravidel, piktogramy
 • hry zaměřené na seznamování s novými kamarády, prostředím, na orientaci v prostoru
 • výtvarné, hudební, pohybové a dramatické činnosti
 • artikulační, řečové a sluchové hry
 • aktivity podporující sbližování dětí
 1. Příroda usíná

vzdělávací cíle:

osvojovat si jednoduché poznatky o světě, přírodě a jejich proměnách

 • sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí
 • vnímat krásy podzimních barev
 • seznamovat se se změnami počasí
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností
 • rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem
 • rozvíjet paměť,pozornost, představivost a fantazii
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

očekávané výstupy:

 • objevovat rozmanitost podzimní přírody vlivem počasí
 • vnímat proměny počasí
 • poznat a pojmenovat některá lesní zvířata, druhy ptáků
 • poznat základní barvy, postupně je pojmenovat
 • využívat ke hrám různé materiály
 • pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • soustředěně poslouchat četbu
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku

vzdělávací činnosti:

 • pozorování, četba, rozhovor
 • hry zaměřené na cvičení paměti
 • práce s přírodninami, s plody podzimu, s obrazovým materiálem
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • experimenty s výtvarnými materiály
 • konstruktivní, výtvarné, literární, pohybové činnosti
 • artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hry se slovy
 • vyřizování vzkazů, samostatný slovní projev
 • divadla, návštěva městské knihovny
 1. Vánoční čas

vzdělávací cíle:

 • příprava společných slavností
 • seznamovat se s tradicemi vánočních svátků
 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je
 • vytvářet prosociální postoje k druhému
 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické
 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární
 • uvědomovat si citovou vazbu k lidem kolem nás

očekávané výstupy:

 • kreslit, malovat s určitým záměrem
 • zapojit se do společných činností
 • vnímat tradice a zvyky
 • využívat vlastní tvořivost při přípravě estetického prostředí
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních činností
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků

vzdělávací nabídka:

 • hudební, pohybové, výtvarní činnosti
 • rozhovory, vyprávění
 • manipulační činnosti
 • recitace, zpěv
 • relaxační činnosti
 • besídky, divadla, koncert
 1. Svět v pohybu

vzdělávací cíle:

 • vnímat krásu přírody v zimě
 • rozlišovat, které aktivity mohou zdraví člověka podporovat a které poškozovat
 • seznamovat se s nejrůznějšími zimními sporty
 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu
 • rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě / získání sebevědomí, sebedůvěry před zápisem do školy /
 • podporovat zájem o učení
 • osvojovat si některé dovednost, které předcházejí čtení a psaní
 • osvojovat si poznatky o znakových systémech
 • seznámit se s řemeslnými pracemi
 • poznávat kouzlo pohádek
 • probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii

očekávané výstupy:

 • přirozeně komunikovat s okolím, používat kromě vět holých také věty rozvité
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky/slabiky/ poznat některé druhy zimních sportů
 • znát význam péče o své zdraví
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • dokázat najít rozdíl mezi pohádkou, básničkou
 • učit se spolupracovat, domluvit se ve skupině

vzdělávací činnosti:

 • pozorování změn v přírodě, péče o zvířata v zimě
 • pokusy se sněhem, zkoumání
 • výtvarné činnosti na téma zima
 • hry se slovy, tvoření rýmů
 • kolektivní hry, dramatizace pohádek
 • práce s knihou, návštěva knihovny
 • činnosti zaměřené na poznávání písmen, čísel, obrazců
 1. Příroda se probouzí

vzdělávací cíle:

 • objevovat rozmanitost světa přírody a znaky probouzející se přírody
 • rozvíjet všechny smysly
 • posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem o zvídavost dítěte
 • rozvíjet mluvený projev dítěte
 • hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim, objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem, seznámit senebezpečím při setkání s cizími zvířaty</code></pre> cvičit paměť, pozornost, představivost a fantazii rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství klást otázky, hledat odpovědi na problémy

očekávané výstupy:

 • chápat, že se vše kolem mění, vyvíjí, proměňuje
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • prožívat radost ze zvládnutého, dětským způsobem projevovat, co dítě cítí
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • řešit problémy, úkoly, situace
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • chápat základní číselné, matematické a prostorové pojmy vzdělávací činnosti:
 • pozorování a zkoumání přírody
 • konkrétní operace s materiálem- třídění, přiřazování
 • činnosti zaměřené na seznamování s číselnými a matematickými pojmy - číselná řada, geometrické tvary, množství
 • dramatické činnosti, práce s knihou
 • smyslové a psychomotorické hry
 • konstruktivní hry
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení pamětti
 • přípravy a realizace společných slavností
 1. Děti a naše zem

vzdělávací cíle:

 • vytvářet si základní představu o dopravních prostředcích o bezpečném pohybu

v silničním provozu

 • rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů
 • rozvíjet pocit sounáležitost s přírodou, planetou Zemi
 • získávat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí
 • rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi
 • získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti
 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje
 • samostatně se výtvarně vyjadřovat

očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí
 • zvládat běžné činnosti a požadavky, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas v situacích, které to vyžadují
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný
 • pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické a hudební představení, hodnotit svoje zážitky
 • rozlišovat některé dopravní značky, označení nebezpečí
 • soustředit se na činnost, udržet pozornost
 • chápat prostorové pojmy

vzdělávací činnosti:

 • motivovaná manipulace s předměty- třídění, uspořádání, porovnávání…
 • výtvarné a hudební činnosti
 • hry rozvíjející samostatné logické myšlení
 • hry ačinnosti zaměřené k poznávání dopravních značek
 • divadla, koncerty, výlety
 • dramatické činnosti – napodování, vyjádření nálady
 • návštěva dopravního hřiště
 1. Evaluační systém

Mateřská škola vyhodnocuje svou práci komplexně, hodnocení je zaměřeno na plnění vzdělávacího programu, kvalitu a způsob vzdělávání, práci jednotlivých pedagogů a na výsledky práce a vzdělávání.

Vše vychází z plánu kontrolní a hospitační činnosti

Vnější hodnocení MŠ bude probíhat těmito způsoby

/ pedagogové, rodiče, veřejnost, zřizovatel, vedení školy /

 • slovní konzultací pedagogických pracovníků při poradách a kdykoliv v průběhu školního roku
 • rozhovory s rodiči

Vnitřní hodnocení MŠ

/ pedagogové, provozní zaměstnanci, děti, vedení školy /

Pozorování projevů dětí, rozbor výsledků dětských prací, porovnání výsledků v čase, průběžné hodnocení témat, dosažení kompetencí, písemné či ústní hodnocení, rozhovory mezi pedagogy, podmínky vzdělávání, průběh výchovně vzdělávacího procesu.

Evaluace ŠVP:

Sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP

zodpovídá: ředitelka

Evaluace obsahu TVP:

Evaluaci tématických bloků provádět písemně po jeho ukončení

Evaluaci třídního vzdělávacího plánu – průběžně, zápis 2x ročně

Každá učitelka zaznamenává stručně výsledky, toto hodnocení slouží jako podklad pro další plánování :

Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí.

S jakou morální či lidskou hodnotou se setkávají.

Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí.

     Jak mohou ovlivnit chod věcí, které se kolem nich právě dějí.

Co děti tvořily / zaměření na rozvoj schopností

Co děti objevily/zaměření na rozvoj poznatků rozvoj intelektu/

     Co samy zvládly/rozvoj samostatnosti, dovednost

Co si děti uvědomily/ formování postojů a obecných hodnot/

     Jak se při tom cítily/podporování prožitků/

Čím jsem k tomu jako učitelka přispěla/prožitkové učení/

zodpovídají: pedagog. pracovnice

Evaluace vzdělávání dětí:

Výsledky vzdělávání – hodnotit průběžně, záznam do hodnotících listů 3x ročně,

                 portfolio dítěte s datem vyhotovení
 • rozhovor s dítětem, rodiči
 • pozorování – rozbor herních aktivit

zodpovídají : pedagog. pracovnice

Evaluace práce učitelky:

kontrolní činnost – průběžně

hospitační činnost ředitelky – 2x ročně nebo dle potřeby

zodpovídá: ředitelka

Evaluace spolupráce s rodiči:

setkávání na společných akcích, rozhovor – průběžně

zodpovídají: pedagog. pracovnice

Evaluace spolupráce zaměstnanců školy:

spolupráce mezi pedagogy – předávání materiálů, vzájemné hospitace

zodpovídají: pedagog.pracovnice

spolupráce všech zaměstnanců školy – klima školy

zodpovídá: ředitelka, zástupce ředitelky

Evaluace životosprávy:

průběžně, rozhovory s dětmi, rodiči, písemně – jídelníčky

zodpovídá: vedoucí stravovny, pedagog. pracovnice

Evaluace práce provozních pracovnic:

hygienické podmínky – průběžně

zodpovídá: ředitelka, zástupce ředitelky