Školní řád

5. mateřská škola Dobříš, Jeřábová 613, 263 01 Dobříš

 Dle školského  zákona 561/2004 a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Školní řád vydala ředitelka mateřské školy a je závazný pro děti, rodiče, zákonné zástupce a zaměstnance školy.

Platnost školního řádu: 1.9.2020

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Cíle předškolního vzdělávání
 3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců dětí, pedagogických zaměstnanců
 4. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 6. Provoz a vnitřní režim školy
 7. Podrobnosti o organizaci školy
 8. Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí při vzdělávání
 9. Podmínky k zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace
 10. Zacházení s majetkem
 11. Závěrečná ustanovení

1.Úvodní ustanovení

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb. /školský zákon/, vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

2. Cíle předškolního vzdělání

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojení základních pravidel chování,základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy
 • poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a školy.

Dítě má právo :

 při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim

         /rodiče se dohodnou na nejvhodnějším způsobu s učitelkami /

– aby mu byla společností poskytována ochrana

/potřeba jídla,oblečení místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit

– být respektováno jako jedinec ve společnosti

/ slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny /

– na emočně kladné prostředí a projevování lásky

/ právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,… /

– být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu

/ právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,../

– právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

/ právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, …/

( vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Povinnosti dítěte:

Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ.

Dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy.

Dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.

Práva zákonných zástupců:

– být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních   pokrocích v rozvoji a učení

– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního

a rodinného života

– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou škol

 – přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

– projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

Povinnosti zákonných zástupců:

– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání

– dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni  

– plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

– na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

– provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel

– neprodleně nahlásit každou změnu související s dítětem

     / změna bydliště, telefonu zdravotní stav, … /

– přivádět dítě do MŠ zdravé

– omlouvat nepřítomnost dítěte dle školního řádu

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

– na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou s nimi v přímém kontaktu  ve škole

– aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

– na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vzdělávací a výchovné činnosti

Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni

– vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

– chránit a respektovat práva dětí

– chránit bezpečí a zdraví dětí a předcházet všem formám rizikového chování ve škole

– svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

– zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace a o stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení

– poskytnout zákonným zástupcům dětí informace spojené s výchovou a vzděláváním

4. Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností, k uplatnění nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou.

Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem metod vzdělávání, úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, vzdělávání podle IVP, využití asistenta pedagoga.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte a k uplatnění jeho práva na vzdělávání.

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví právní předpis.

Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte.

Mateřská škola vytváří při realizaci školního vzdělávacího programu podmínky.

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

5. pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ve škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogové školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

6. Provoz a vnitřní režim školy

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hod

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hod, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle potřeby dítěte a rodičů, lze dohodnout tzv. „ pozdní příchody „.

Budova se uzamyká v 8.30 hod. V zimních měsících je budova uzamčena

od 6.30 hod do 7.00 hod, budova se otvírá na zazvonění.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ / teplota, zvracení, bolesti břicha / jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. Rodiče jsou povinni mít aktivní mobil, který mají uvedený v evidenčním listu, po celou dobu pokud je dítě v MŠ

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.

Při předávání dětí by mělo docházet k vizuálnímu kontaktu mezi osobami, které si dítě předávají. Pedagogická pracovnice může předat dítě pouze zákonným zástupcům, pěstounům nebo osobě, kterou zákonný zástupce předem písemně určí. Osoba, která dítě přebírá, musí být vždy fyzicky i mentálně schopná v daný okamžik dítě převzít.

Pokud rodiče pověří vyzvedáváním dítěte plnoletou osobu, musí být zapsaná v Evidenčním listu. Pokud pověří vyzvedáváním neplnoletou osobu, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedením MŠ.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí nebo na webových stránkách školy.

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. 

Informaci o omezení provozu nebo přerušení zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou hlavní prázdniny. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení  provozu rozhodne.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku.  Pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem. Doba pobytu venku je zpravidla dvě hodiny dopoledne, v zimním

i letním období lze upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách.

Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat, učitelky respektují individuální potřeby dětí.

Povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Podle § 34a odst. 1 školského zákona se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Podle §34a odst.2 školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Podle §34a odst. 3 školského zákona má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v 5. mateřské škole Dobříš ředitelka stanovila rozsah povinného předškolního vzdělávání v době

od 8.30 do 12.30 hodin. / §1c vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních školách. Zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nemůže-li se dítě zúčastnit povinného předškolního vzdělávání, jsou jeho zákonní zástupci povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání, oznámit dobu trvání nepřítomnosti včetně důvodu, buď písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy potvrdí rodiče v omluvném listu podpisem důvod absence.

Pokud bude zákonný zástupce žádat o uvolnění  z povinného předškolního vzdělávání / předem známá absence /  na delší dobu než 1 týden, musí podat předem žádost ředitelce školy prostřednictvím třídní učitelky, kam dítě dochází.

Ředitelka  mat.školy je podle §34a odst 4 školského zákona oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

V případě ne spolupráce rodičů bude ředitelkou mat.školy kontaktován orgán  sociálně- právní ochrany dětí v Dobříši.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce dítěte o individuálním vzdělávání musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v §34b odst.2 školského zákona.

Ředitelka školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci dítěte další postup při vzdělávání. Toto ověření se bude konat v mateřské škole na začátku měsíce prosince a probíhat bude formou rozhovoru a plnění úkolů na pracovních listech. Termíny ověření , včetně náhradních termínů bude zveřejněn v mateřské škole na přístupném místě a na webových stránkách školy.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, který si předem domluvil s ředitelkou školy.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy.

7. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

Předškolní zařízení má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se zpravidla vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 a půl roku věku/1. třída/. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 4 a půl až 5 let věku /2.třída/. Ve třetím ročníku  mateřské školy se vzdělávají děti, které dovrší 5a půl až 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky/ 3. a 4.třída /.

Do jedné třídy mateřské školy se mohou zařadit děti z různých ročníků.

Děti mladšího věku se zařazují do vyššího ročníku, a to na žádost rodičů nebo z organizačních důvodů. Zařazení mladších dětí do vyššího ročníku projedná ředitelka školy se zákonnými zástupci dítěte. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd se bere vždy zřetel na děti a požadavky rodičů.

Mateřská škola pořádá výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy / seznam akcí je přílohou školního vzdělávacího programu – upravuje se a doplňuje během celého školního roku /

 Evidence dítěte

Po přijetí dítěte do mateřské školy předají rodiče v mateřské škole Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno : jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, státní občanství a místo trvalého pobytu,

dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu lékař, a to před přijetím dítěte do mateřské školy.

Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu ve výše uvedených údajích, zejména místo trvalého pobytu a telefon.

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

– dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

– zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy / nedodržuje školní řád /

– zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný                  termín

– nelze ukončit docházku dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

– ukončení doporučí  lékař nebo školské zařízení

– dohodou mezi zákonnými zástupci dítěte a ředitelkou školy

Úplata za předškolní vzdělávání:

Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy, tedy i za děti se školním odkladem.

Výši úplaty stanovila ředitelka školy podle pravidel stanovených zákonem 561/2004 Sb.,§123 odst.2 a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování je pro dané období podrobně uvedena ve směrnici, která je přílohou školního řádu

Osvobozen od úplaty bude ve správním řízení zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. Tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. / zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost a prokáží každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy / školský zákon,§164,odst.a /.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15.dne v příslušném měsíci za který má být uhrazena.

Úplata za školní stravování

Organizace a rozsah školního stravování v mateřské škole a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování

Úplata za stravování za příslušný měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka školy neurčí jiný termín

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské školjsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.

Opakované neuhrazení těchto plateb v daném termínu je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. Socházku dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, nelze ukončit.

/ zákon 561/2004 Sb.,školský zákon,§35,odst. 1d /.

Platby se platí bezhotovostním převodem na účet školy: 301129684/0600

Rodiče musí  v daném termínu uradit veškeré platby, pokud je jejich dítě nepřítomno mohou se informovat o částkách, které mají uhradit telefonicky na příslušných třídách.

8. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávacích činnostech odpovídají učitelky mateřské školy.

Podrobné rozpracování obsahuje směrnice o bezpečnosti, která je přílohou školního řádu.

9. Podmínky k zajištění ochrany pře sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit  a porozumět dané problematice.

Děti jsou upozorněny na nebezpečí: kouření, požívání alkoholu, drog, rozmluvy s neznámými osobami, závislosti na počítačích.

Důležité je v rámci prevence diskriminace, nepřátelství a násilí, vytvořit dětem příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovnicemi mateřské školy, mezi učitelkami a rodiči.

10. zacházení s majetkem školy

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v mateřské škole vedou všichni zaměstnanci děti k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. O správném zacházení dětí s majetkem školy poučují průběžně děti pedagogické pracovnice.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, které škodu způsobilo.

11. Závěrečná ustanovení

Účinnost školního řádu: 1.9.2017

Změny a dodatky školního řádu musí být vypracovány písemně, ředitelka s nimi seznámí všechny zaměstnance a zákonné zástupce dítěte.

Školní řád je vyvěšen na hlavních nástěnkách v MŠ. Zaměstnanci jsou seznámeny na provozní a pedagogické poradě.

S vybranými částmi školního řádu budou děti seznámeny formou, která odpovídá věku a rozumovým schopnostem dětí.

Zákonní zástupci jsou seznámeni s obsahem školního řádu na zahajovací schůzce, rodiče stvrdí seznámení se školním řádem svým podpisem.

Jitka Šedivá

ředitelka školy