Zápis

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 2,4,7,8,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22,23,25,27,28,32,34,38,39,40,42,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,63,65,67,69,71 

Registrační čísla nepřijatých dětí

 5,12,16,26,31,36,45, 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka 5. mateřské školy Dobříš, paní Jitka Šedivá, stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 5. mateřské škole Dobříš od školního roku 2020/2021

1. Povinné vzdělávání

Přednostně budou v souladu s ustanovením §34 odst. 4 školského zákona přijaty předškolní děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 nebo děti s odkladem školní docházky.

2. Při přijímání ostatních dětí se bude vycházet z kritérií uvedených v tabulce. Tyto děti musí být prokazatelně očkovány dle očkovacího plánu /§34 odst.5 škol.zákona /. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

Kriterium:

trvalý pobyt dítěte v Dobříši:                      5 bodů

trvalý pobyt dítěte ve smluvní obci:             5 bodů
Čím, Daleké Dšniky, Drhovy, Chotilsko, Kytín, Rybníky, Svaté Pole, Velký Chlumec, Voznice, Županovice
ostatní:                                                    0 bodů

věk:
3 roky nar. od 1.12018 – 31.8.2018       1 bod
3 roky nar. od 1.9.2017 – 31.12.2017    2 body
4 roky nar. od 1.9.2016 – 31.8.2017    3 body       
5 let nar. od 1.9.2015 – 31.8.2016        4 body  

V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií) bude vybrán počet dětí  přijímaných děti dle data narození dítěte/ 1.1, 2.1., 3.1. …/. 

Kritéria jsou platná pro zápis do 5. MŠ Dobříš. Podle těchto kritérií budou děti přijímány na školní rok 2020/2021

Zápis bude 6.5.2020 od 14.00 do 17.00 hodin v budově 5. MŠ Dobříš

V Dobříši dne : 2.3.2020                Jitka Šedivá, ředitelka školy